กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

กล่องข้อความ: เนื่องจากบางบทความวิจัยมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยและสมาชิกวารสารฯ 
      จึงสามารถเผยแผ่ในระบบออนไลน์เฉพาะบทคัดย่อ (abstract)เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ ต้องการบทความฉบับเต็ม (full article)โปรด คลิ๊กที่นี่ เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
Because of professional reasons, full access to some articles is limited for members only.
For members, please click here  to request a full text article with no cost. 
Please be noted that most articles in the Thai Journal of Clinical Psychology are in Thai language.

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2552) Vol.40 No.1 (2009)

 

ข้อมูลวารสารฯ

 

ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค การสนับสนุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตของหญิงที่สามีเสียชีวิตจากสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดยะลา

Adversity Quotient, social support, and quality of life of women whose husband died in violence in Yala province.

Page 1-9
รัตนา ปรีชาสุชาติ, ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน

Preechasuchat, Ratana; Wongkumsin, Theerapat


Abstract : Full Article PDF

ภาวะสุขภาพจิตของเด็กแรกคลอด วัย 0-3 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิ

The study of mental health among children at the age of zero to three years who were effected by Tsunami in 2004.

Page 10-17
อัตถพงศ์ ถนิมพาสน์ และคณะ

Thanimpas, Athapong; et al.

 

Abstract : Full Article PDF

ปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการถูกต้องโทษจำคุก และการถูกลงโทษทางวินัยของผู้ต้องขัง

Psychological factors concerning prisoners’ imprisonment and discipline action.

Page 18-24
วรดา วสันต์นันทสิริ, พรพรรณ ศิลปะวัฒนาพร, สิริประภา แก้วศรีนวล

Wasunnuntasiri, Worada; Sinlapawuttanaporn, Pornpan; Kaewsrinual, Siriprabha

 

 Abstract : Full Article PDF

การศึกษาระดับเชาวน์ปัญญาในเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศอายุระหว่าง 11-15 ปี ที่มารับการรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

A study of intellectual ability in child sexual abuse patients age 11-15 years old in Bhumibol Adulyadej hospital.

Page 25-35
หฤทัยทิพย์ ตัณฑเทศ

Tuntatead, Haruetaitip

 

Abstract : Full Article PDF

ประสิทธิผลของการบำบัดด้วยเทคนิคการปรับมโนภาพตามทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยโรควิตกกังวล

The effectiveness of Neuro Linguistic Programming; visual kinesthetic dissociation on anxiety of Generalized Anxiety Disorder patients.

Page 36-45

พิศวาท ชูลิขิต

Choolikhit, Pisawat

 

Abstract : Full Article PDF

ผลการรักษาโรคซึมเศร้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี

Effect of treatment for depression in Diabetic patients type II in Diabetes Mellitus clinic, Chetsamean hospital, Ratchaburi.

Page 46-51

ปาจรีย์ อารีย์รบ

Areerop, Pajaree

 

Abstract : Full Article PDF

การศึกษาทบทวนองค์ความรู้ด้านทฤษฎีและเครื่องมือประเมินระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ (IQ และ EQ) เด็ก

Developing

Page 52-

บัณฑิต ศรไพศาล, ปราณี ชาญณรงค์

Sornpaisarn, Bundit; Channarong, Pranee

 

Abstract : Full Article PDF