กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2552) Vol.40 No.1 (2009)

 

ข้อมูลวารสารฯ

 

ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค การสนับสนุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตของหญิงที่สามีเสียชีวิตจากสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดยะลา

Adversity Quotient, social support, and quality of life of women whose husband died in violence in Yala province.

Page 1-9
รัตนา ปรีชาสุชาติ, ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน

Preechasuchat, Ratana; Wongkumsin, Theerapat


Abstract : Full Text Article PDF

ภาวะสุขภาพจิตของเด็กแรกคลอด วัย 0-3 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิ

The study of mental health among children at the age of zero to three years who were effected by Tsunami in 2004.

Page 10-17
อัตถพงศ์ ถนิมพาสน์ และคณะ

Thanimpas, Athapong; et al.

 

Abstract : Full Text Article PDF

ปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการถูกต้องโทษจำคุก และการถูกลงโทษทางวินัยของผู้ต้องขัง

Psychological factors concerning prisoners’ imprisonment and discipline action.

Page 18-24
วรดา วสันต์นันทสิริ, พรพรรณ ศิลปะวัฒนาพร, สิริประภา แก้วศรีนวล

Wasunnuntasiri, Worada; Sinlapawuttanaporn, Pornpan; Kaewsrinual, Siriprabha

 

 Abstract : Full Text Article PDF

การศึกษาระดับเชาวน์ปัญญาในเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศอายุระหว่าง 11-15 ปี ที่มารับการรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

A study of intellectual ability in child sexual abuse patients age 11-15 years old in Bhumibol Adulyadej hospital.

Page 25-35
หฤทัยทิพย์ ตัณฑเทศ

Tuntatead, Haruetaitip

 

Abstract : Full Text Article PDF

ประสิทธิผลของการบำบัดด้วยเทคนิคการปรับมโนภาพตามทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยโรควิตกกังวล

The effectiveness of Neuro Linguistic Programming; visual kinesthetic dissociation on anxiety of Generalized Anxiety Disorder patients.

Page 36-45

พิศวาท ชูลิขิต

Choolikhit, Pisawat

 

Abstract : Full Text Article PDF

ผลการรักษาโรคซึมเศร้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี

Effect of treatment for depression in Diabetic patients type II in Diabetes Mellitus clinic, Chetsamean hospital, Ratchaburi.

Page 46-51

ปาจรีย์ อารีย์รบ

Areerop, Pajaree

 

Abstract : Full Text Article PDF

การศึกษาทบทวนองค์ความรู้ด้านทฤษฎีและเครื่องมือประเมินระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ (IQ และ EQ) เด็ก

Developing

Page 52-

บัณฑิต ศรไพศาล, ปราณี ชาญณรงค์

Sornpaisarn, Bundit; Channarong, Pranee

 

Abstract : Full Text Article PDF