กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550) Vol.38 No.2 (2007)

 

ข้อมูลวารสารฯ

 

ผลการทดสอบเบนเดอร์ วิชวล มอเตอร์ เกสตอลท์ ในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ

Results of the Bender-Visual Motor Gestalt Test to patient with head injuries.

Page 1-15
มะลิวรรณ ออสันเทียะ

Oosanthia, Maliwan


Abstract : Full Text Article PDF

ผลการศึกษาระดับเชาวน์ปัญญา และความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

The survey of intelligence grade and learning disability incidence at Rajvithi home for girls.

Page 16-28
อวยชัย โรจนนิรันดร์กิจ

Rotjananirunkit, Ouaychai

 

Abstract : Full Text Article PDF

การพัฒนาแบบทดสอบวัดสุขภาพจิต ซิมตอม เช็คลิสท์ - 90 - รีไวซ์ (Symptom Checklist-90-Revised) ฉบับภาษาไทย

Development of mental health test Symptom Checklist-90-Revised Thai edition.

Page 29-42
ปราณี ชาญณรงค์, วินิทรา นวลละออง, อังกูร ภัทรากร

Channarong, Pranee; Nuallaong, Winitra; Phatragon, Aungkul

 

 Abstract : Full Text Article PDF

การพัฒนาแบบสำรวจสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด รูปแบบคอมพิวเตอร์ : กรณีสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไร่ขิงวิทยา

The Development of the Life Distress Inventory Computerized Version: Studying survey at Matthatraikhingwittaya school.

Page 43-50
วิยะดา นิลทรานนท์, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา

Nintranon, Wiyada; Phattarayuttawat, Sucheera; Ngamthipwattana, Thienchai

 

Abstract : Full Text Article PDF

การสำรวจพฤติกรรมการให้คำปรึกษาของหมอดู

An investigation toward counseling behavior of fortune-tellers.

Page 51-62

สุนทรี โอรัตนสถาพร, เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์, สุดสบาย จุลกทัพพะ

Oratanasataporn, Soonthree; Kowasint, Chirdsak; Chulakadabba, Sudsabuy

 

Abstract : Full Text Article PDF

การพัฒนาแบบประเมินความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค

The development of the Thai Adversity Quotient Screening Test.

Page 63-77

นิภา ชมพูนุช, วรรณสิริ ปัญโญ, สิรี อุดมผล

Chompunuch, Nipha; Panyo, Wannasiri; Udomphol, Siree

 

Abstract : Full Text Article PDF