เนื่องจากบางบทความวิจัยมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพ จึงทำให้จัดแสดงในระบบออนไลน์ได้เฉพาะบทคัดย่อ (abstract)เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม  หากท่านพบว่าเนื้อหาในบทคัดย่อมีความน่าสนใจ และต้องการอ่านเนื้อหาจากบทความฉบับเต็ม (full article)

โปรดติดต่อกองบรรณาธิการ journal2.thaiclinicpsy@gmail.com หรือคลิ๊กที่นี่ เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Because of professional reasons, full access to some articles is limited.

For health professionals and students, you may email us and ask for the full text with no cost.

Please be noted that most articles in the Thai Journal of Clinical Psychology are in Thai language.

กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550) Vol.38 No.2 (2007)

 

ข้อมูลวารสารฯ

 

ผลการทดสอบเบนเดอร์ วิชวล มอเตอร์ เกสตอลท์ ในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ

Results of the Bender-Visual Motor Gestalt Test to patient with head injuries.

Page 1-15
มะลิวรรณ ออสันเทียะ

Oosanthia, Maliwan


Abstract : Full Article PDF

ผลการศึกษาระดับเชาวน์ปัญญา และความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

The survey of intelligence grade and learning disability incidence at Rajvithi home for girls.

Page 16-28
อวยชัย โรจนนิรันดร์กิจ

Rotjananirunkit, Ouaychai

 

Abstract : Full Article PDF

การพัฒนาแบบทดสอบวัดสุขภาพจิต ซิมตอม เช็คลิสท์ - 90 - รีไวซ์ (Symptom Checklist-90-Revised) ฉบับภาษาไทย

Development of mental health test Symptom Checklist-90-Revised Thai edition.

Page 29-42
ปราณี ชาญณรงค์, วินิทรา นวลละออง, อังกูร ภัทรากร

Channarong, Pranee; Nuallaong, Winitra; Phatragon, Aungkul

 

 Abstract : Full Article PDF

การพัฒนาแบบสำรวจสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด รูปแบบคอมพิวเตอร์ : กรณีสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไร่ขิงวิทยา

The Development of the Life Distress Inventory Computerized Version: Studying survey at Matthatraikhingwittaya school.

Page 43-50
วิยะดา นิลทรานนท์, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา

Nintranon, Wiyada; Phattarayuttawat, Sucheera; Ngamthipwattana, Thienchai

 

Abstract : Full Article PDF

การสำรวจพฤติกรรมการให้คำปรึกษาของหมอดู

An investigation toward counseling behavior of fortune-tellers.

Page 51-62

สุนทรี โอรัตนสถาพร, เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์, สุดสบาย จุลกทัพพะ

Oratanasataporn, Soonthree; Kowasint, Chirdsak; Chulakadabba, Sudsabuy

 

Abstract : Full Article PDF

การพัฒนาแบบประเมินความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค

The development of the Thai Adversity Quotient Screening Test.

Page 63-77

นิภา ชมพูนุช, วรรณสิริ ปัญโญ, สิรี อุดมผล

Chompunuch, Nipha; Panyo, Wannasiri; Udomphol, Siree

 

Abstract : Full Article PDF