กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2548) Vol.36 No.1 (2005)

 

ข้อมูลวารสารฯ

(เครดิตเอกสารสแกน: สิรี อุดมผล และห้องสมุดโรงพยาบาลสวนปรุง)

ผลกระทบจากมหันตภัยและการให้ความช่วยเหลือ

Disaster: impacts and interventions

Page 1-4
วุฒิศักย์ นิมมลังกูล, และคณะ

Nimmlungkul, W., et al


Abstract : Full Text Article PDF

ปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อสุขภาพจิตของหญิงตั้งครรภ์

Selected factors affecting pregnant women’s mental health

Page 5-17
วรรณา คงสุริยะนาวิน, เบญจวรรณ คุณรัตนาภรณ์, วนิดา โลกาพัฒนา, และ กิตติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์

Wanna Kongsuriyanavin, Benjawan Kunrattanaporn, Vanida Lokaphadhana, Kitirat Techatraisak

 

Abstract : Full Text Article PDF

การศึกษาย้อนหลังพัฒนาการของเด็กปกติอายุ 1-15 เดือนด้วยแบบปะเมินพัฒนาการ The Minnesota Infant Development Inventory (MIDI) ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

A retrospective study development of normal children aged 1 to 15 months using the Minnesota Infant Development Inventory (MIDI) at King Chulalongkorn Memorial Hospital

Page 18-29
จิราพร ศรีเจริญกาญจน์

Jiraporn Sricharoenkan

 

 Abstract : Full Text Article PDF

การศึกษาความสามารถและความสัมพันธ์ทางเชาวน์ปัญญาที่วัดจากแบบทดสอบวาดภาพคนและแบบทดสอบคัลเล่อร์ -
โปรเกรสซีฟแมทริซิสในนักเรียนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

A study of the correlation of intellectual ability measures between Draw-A-Person Test and the Coloured Progressive Matrices Test in primary school students in Bangkok

Page 30-46
นิยต แสงทองล้วน

Niyot Sangtongluan

 

Abstract : Full Text Article PDF

การศึกษาเปรียบเทียบผลการทดสอบด้านกระบวนการรับรู้ทางสายตาระหว่างเด็กทีมีความบกพร่องทางการเรียนกับเด็กปกติ

The comparison of visual processing ability between learning disabilities and normal children

Page 47-57

มานิกา วิเศษสาธร

Manika Wisessathorn

 

Abstract : Full Text Article PDF

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการใช้บริการอินเตอร์เน็ตของวัยรุ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่

Factors related to motivation to use the internet service of adolescents in Chiang Mai

Page 58-76

มธุรส สว่างบำรุง, รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ, และ ไชยา ชวชาติ

Maturose Sawangbumrung, Rungkarn Jaiwongya, and Chaiya Chawachart

 

Abstract : Full Text Article PDF

ผลของโปรแกรการให้ความรู้ด้านสุขภาพร่วมกับการสนับสนุนทางอารมณ์ต่อภาวะวิตกกังวลในผู้ป่วยที่มีแผลไหม้

Effects of health educational program and emotional support on anxiety state of burn patients

Page 77-87

สุกัญญา บูรณะพันธ์

Sukunya Buranaphan

 

Abstract : Full Text Article PDF