กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

กล่องข้อความ: เนื่องจากบางบทความวิจัยมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยและสมาชิกวารสารฯ 
      จึงสามารถเผยแผ่ในระบบออนไลน์เฉพาะบทคัดย่อ (abstract)เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ ต้องการบทความฉบับเต็ม (full article)โปรด คลิ๊กที่นี่ เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
Because of professional reasons, full access to some articles is limited for members only.
For members, please click here  to request a full text article with no cost. 
Please be noted that most articles in the Thai Journal of Clinical Psychology are in Thai language.

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2548) Vol.36 No.1 (2005)

 

ข้อมูลวารสารฯ

(เครดิตเอกสารสแกน: สิรี อุดมผล และห้องสมุดโรงพยาบาลสวนปรุง)

ผลกระทบจากมหันตภัยและการให้ความช่วยเหลือ

Disaster: impacts and interventions

Page 1-4
วุฒิศักย์ นิมมลังกูล, และคณะ

Nimmlungkul, W., et al


Abstract : Full Article PDF

ปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อสุขภาพจิตของหญิงตั้งครรภ์

Selected factors affecting pregnant women’s mental health

Page 5-17
วรรณา คงสุริยะนาวิน, เบญจวรรณ คุณรัตนาภรณ์, วนิดา โลกาพัฒนา, และ กิตติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์

Wanna Kongsuriyanavin, Benjawan Kunrattanaporn, Vanida Lokaphadhana, Kitirat Techatraisak

 

Abstract : Full Article PDF

การศึกษาย้อนหลังพัฒนาการของเด็กปกติอายุ 1-15 เดือนด้วยแบบปะเมินพัฒนาการ The Minnesota Infant Development Inventory (MIDI) ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

A retrospective study development of normal children aged 1 to 15 months using the Minnesota Infant Development Inventory (MIDI) at King Chulalongkorn Memorial Hospital

Page 18-29
จิราพร ศรีเจริญกาญจน์

Jiraporn Sricharoenkan

 

 Abstract : Full Article PDF

การศึกษาความสามารถและความสัมพันธ์ทางเชาวน์ปัญญาที่วัดจากแบบทดสอบวาดภาพคนและแบบทดสอบคัลเล่อร์ -
โปรเกรสซีฟแมทริซิสในนักเรียนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

A study of the correlation of intellectual ability measures between Draw-A-Person Test and the Coloured Progressive Matrices Test in primary school students in Bangkok

Page 30-46
นิยต แสงทองล้วน

Niyot Sangtongluan

 

Abstract : Full Article PDF

การศึกษาเปรียบเทียบผลการทดสอบด้านกระบวนการรับรู้ทางสายตาระหว่างเด็กทีมีความบกพร่องทางการเรียนกับเด็กปกติ

The comparison of visual processing ability between learning disabilities and normal children

Page 47-57

มานิกา วิเศษสาธร

Manika Wisessathorn

 

Abstract : Full Article PDF

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการใช้บริการอินเตอร์เน็ตของวัยรุ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่

Factors related to motivation to use the internet service of adolescents in Chiang Mai

Page 58-76

มธุรส สว่างบำรุง, รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ, และ ไชยา ชวชาติ

Maturose Sawangbumrung, Rungkarn Jaiwongya, and Chaiya Chawachart

 

Abstract : Full Article PDF

ผลของโปรแกรการให้ความรู้ด้านสุขภาพร่วมกับการสนับสนุนทางอารมณ์ต่อภาวะวิตกกังวลในผู้ป่วยที่มีแผลไหม้

Effects of health educational program and emotional support on anxiety state of burn patients

Page 77-87

สุกัญญา บูรณะพันธ์

Sukunya Buranaphan

 

Abstract : Full Article PDF