กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

กล่องข้อความ: เนื่องจากบางบทความวิจัยมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยและสมาชิกวารสารฯ 
      จึงสามารถเผยแผ่ในระบบออนไลน์เฉพาะบทคัดย่อ (abstract)เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ ต้องการบทความฉบับเต็ม (full article)โปรด คลิ๊กที่นี่ เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
Because of professional reasons, full access to some articles is limited for members only.
For members, please click here  to request a full text article with no cost. 
Please be noted that most articles in the Thai Journal of Clinical Psychology are in Thai language.

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551) Vol.39 No.2 (2008)

ข้อมูลวารสารฯ

For this volume, an abstract of each research article appears at the end of its typescript.

ผลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและระยะเวลาในการหยุดเสพยาบ้าของผู้เสพยาบ้า

Effects of reality group counseling on self-esteem and abstinence period of amphetamine addicts.

Page 1-9
นรัญชญา ศรีบูรพา, กัณณิกา สิทธิพงษ์, ธนาลักษณ์ เอี่ยมสะอาด, ธัญญารัตน์ ชมสวรรค์, นันท์ชัตสันห์ สกุลพงษ์

Sriburapha, Narunchaya; Sittipong, Kannika; Aemsaard, Thanaluk; Chumsawan, Thunyarat; Sakulpong, Nunchatsan


Abstract : Full Article PDF

การศึกษาผลการทดสอบและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานของแบบทดสอบ Symptom Checklist-90 ในเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสกลนคร

Clinical trial and standard scores of The Symptom Checklist-90 Test for secondary school students in Sakon Nakhon province.

Page 10-20
ไพรัช นิภานันท์

Nipanun, Pairat

 

Abstract : Full Article  PDF

การทดสอบความตรงของการใช้แบบทดสอบมิลลอน คลินิคอล มัลติแอคเซียล อินเวนทอรี่-3 (Millon Clinical Multiaxial Inventory-III) ในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชไทย

The validity of Millon Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-III) application to Thai psychiatric patients.

Page 21-31
ธิดารัตน์ ศรีสุโข, ส่องโสม พึ่งพงศ์

Srisukho, Thidarat; Phungpong, Songsom

 

 Abstract : Full Article PDF

ลักษณะบุคลิกภาพคนไทยวัยทำงานโดยแบบสำรวจบุคลิกภาพ LPI เขตที่อยู่อาศัยย่านชานเมือง กรุงเทพมหานคร

The LEONARD Personality Inventory (LPI) profiles of Thais working - aged people in Bangkok’s residential suburban area.

Page 32-43
สิริประภา แก้วศรีนวล, กนกรัตน์ สุขะตุงคะ, เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์, สุดสบาย จุลกทัพพะ

Kaewsrinual, Siriprabha; Sukhatunga, Kanokrat; Kowasint, Chirdsak; Chulakadabba, Sudsabuy

 

Abstract : Full Article PDF

การสัมภาษณ์เชิงคลินิกปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่นจากกรณีข่าวหนังสือพิมพ์

Clinical interview pattern for behavior problem adolescents from the newspapers.

Page 44-51

ศศกร วิชัย

Vichai, Sasakorn

 

Abstract : Full Article PDF

การพยายามฆ่าตัวตายในจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครพิงค์

The attempted suicide in Chiang Mai: A case study of Nakornping hospital

Page 52-63

เมธี วงศ์วีระพันธุ์ 

Vongverapant, Matree

 

Abstract : Full Article PDF