กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551) Vol.39 No.2 (2008)

บทคัดย่อ (Abstract) ของวารสารฉบับนี้ จะอยู่หน้าสุดท้าย ท้ายบทความ

For this volume, an abstract of each research article appears at the end of its typescript.

ผลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและระยะเวลาในการหยุดเสพยาบ้าของผู้เสพยาบ้า

Effects of reality group counseling on self-esteem and abstinence period of amphetamine addicts.

Page 1-9
นรัญชญา ศรีบูรพา, กัณณิกา สิทธิพงษ์, ธนาลักษณ์ เอี่ยมสะอาด, ธัญญารัตน์ ชมสวรรค์, นันท์ชัตสันห์ สกุลพงษ์

Sriburapha, Narunchaya; Sittipong, Kannika; Aemsaard, Thanaluk; Chumsawan, Thunyarat; Sakulpong, Nunchatsan


Abstract : Full Text Article PDF

การศึกษาผลการทดสอบและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานของแบบทดสอบ Symptom Checklist-90 ในเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสกลนคร

Clinical trial and standard scores of The Symptom Checklist-90 Test for secondary school students in Sakon Nakhon province.

Page 10-20
ไพรัช นิภานันท์

Nipanun, Pairat

 

Abstract : Full Text Article  PDF

การทดสอบความตรงของการใช้แบบทดสอบมิลลอน คลินิคอล มัลติแอคเซียล อินเวนทอรี่-3 (Millon Clinical Multiaxial Inventory-III) ในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชไทย

The validity of Millon Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-III) application to Thai psychiatric patients.

Page 21-31
ธิดารัตน์ ศรีสุโข, ส่องโสม พึ่งพงศ์

Srisukho, Thidarat; Phungpong, Songsom

 

 Abstract : Full Text Article PDF

ลักษณะบุคลิกภาพคนไทยวัยทำงานโดยแบบสำรวจบุคลิกภาพ LPI เขตที่อยู่อาศัยย่านชานเมือง กรุงเทพมหานคร

The LEONARD Personality Inventory (LPI) profiles of Thais working - aged people in Bangkok’s residential suburban area.

Page 32-43
สิริประภา แก้วศรีนวล, กนกรัตน์ สุขะตุงคะ, เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์, สุดสบาย จุลกทัพพะ

Kaewsrinual, Siriprabha; Sukhatunga, Kanokrat; Kowasint, Chirdsak; Chulakadabba, Sudsabuy

 

Abstract : Full Text Article PDF

การสัมภาษณ์เชิงคลินิกปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่นจากกรณีข่าวหนังสือพิมพ์

Clinical interview pattern for behavior problem adolescents from the newspapers.

Page 44-51

ศศกร วิชัย

Vichai, Sasakorn

 

Abstract : Full Text Article PDF

การพยายามฆ่าตัวตายในจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครพิงค์

The attempted suicide in Chiang Mai: A case study of Nakornping hospital

Page 52-63

เมธี วงศ์วีระพันธุ์ 

Vongverapant, Matree

 

Abstract : Full Text Article PDF