กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารจิตวิทยาคลินิก

คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

เลขที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร (02) 212 5670 - 2  ต่อ 5412  โทรสาร (02) 212 0856 

อีเมล์ : journal2.thaiclinicpsy@gmail.com

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

คณะกรรมการผู้ทบทวนบทนิพนธ์ วารสารจิตวิทยาคลินิก วาระปี พ.ศ. 2560-2561

รศ.ดร.สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.พ.ต.หญิง ดร. พนมพร พุ่มจันทร์

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.มานิกา วิเศษสาธร

ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.ธีรวรรณ ธีรพงษ์

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.กุลวดี ทองไพบูลย์

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.อารยา ผลธัญญา

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.สมชาย เตียวกุล

แขนงวิชาจิตวิทยาคลินิก คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ดร.จารุวรรณ สกุลคู       

สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.นิรันดร์ เงินแย้ม

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.สุนทรี ศรีโกไสย       

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

นพ.จักริน ปิงคลาศัย

จิตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสวนปรุง

จริยา จันตระ    

นักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศิริราช

Benjamin Weinstein, PhD

Psychological Services International;
Adjunct Lecturer, Chiang Mai University Graduate School