กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2557) Vol.45 No.2 (2014)

เนื่องจากบางบทความมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกสมาคมฯ และสมาชิกวารสารฯ

จึงสามารถเผยแพร่ในระบบออนไลน์เฉพาะบทคัดย่อ (Abstract) เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ ต้องการบทความฉบับเต็ม (Full Text) โปรดส่งอีเมลมายัง journal.thaiclinicpsy@gmail.com

เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

—————————————————————————————————————————————————————————
บรรณาธิการแถลง

ภาพรวมของการใช้แบบทดสอบรอร์สชาค (Rorschach Inkblot Test) ระบบ Rorschach Performance Assessment System
(R-PAS)

The overview of the Rorschach Inkblot Test: Rorschach Performance Assessment System (R-PAS)

Page 1-9
บุรชัย อัศวทวีบุญ

Asawathaweeboon, Burachai


Abstract : Full Text Article PDF

การศึกษาเปรียบเทียบการทำงานของสมองด้านการทำหน้าที่เชิงบริหารจัดการในนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีรูปแบบการดื่มแอลกอฮอล์และเพศที่แตกต่างกัน

A comparative study of executive functions in university students with differences in alcohol consumption pattern
and sex

Page 10-22
พิมพ์มาศ ตาปัญญา, ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ, ศจีแพรว โปธิกุล

Tapanya, Pimmas; Sukulsriprasert, Chaiyun; & Potikul, Sajeepraew

 

Abstract : Full Text Article PDF

สุขภาวะเชิงอัตวิสัยของวัยรุ่นตอนปลายที่มีสถานะเอกลักษณ์ทางอาชีพแตกต่างกัน

Subjective well-being of late adolescents with different career identity statuses

Page 23-34
พิชชากร แสงโพธิ์, ศิรางค์ ทับสายทอง

Saengpo, Pitchakorn; & Tubsaithong, Sirang

 

 Abstract : Full Text Article PDF

ทัศนคติต่อการกระทำผิดกฎหมาย ทัศนคติต่อรูปแบบการดำเนินชีวิต การใช้กลไกป้องกันตนเอง และการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ต้องขังไทย

Attitudes towards offense, attitudes towards life style, the use of defense mechanism, and self-esteem in Thai prisoners

Page 35-48
วรดา วสันต์นันทสิริ, พรพรรณ ศิลปะวัฒนาพร, ศราวลี ชัยจินดา, สิริประภา แก้วศรีนวล, กานต์พิชชา บุญงาม, มณฑิรา อินทรียงค์, และสวรินทร์ รื่นเริง

Wasunnuntasiri, Worada; Sinlapawuttanaporn, Pornpan; Chaijinda, Sarawaree; Kaewsrinual, Siriprabha; Bunngam, Karnpicha; Inseeyong, Montira; & Ruenreng, Sawarin

 

Abstract : Full Text Article PDF

การศึกษาลักษณะคำตอบของ Rorschach Inkblot Test ในเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดซ้ำ

A study of Rorschach responses in repeated juvenile offenders

Page 49-62

มารุต แก้วอินทร์

Kaewin, Marut

 

Abstract : Full Text Article PDF