กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

กล่องข้อความ: เนื่องจากบางบทความวิจัยมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยและสมาชิกวารสารฯ 
      จึงสามารถเผยแผ่ในระบบออนไลน์เฉพาะบทคัดย่อ (abstract)เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ ต้องการบทความฉบับเต็ม (full article)โปรด คลิ๊กที่นี่ เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
Because of professional reasons, full access to some articles is limited for members only.
For members, please click here  to request a full text article with no cost. 
Please be noted that most articles in the Thai Journal of Clinical Psychology are in Thai language.

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2557) Vol.45 No.2 (2014)


บรรณาธิการแถลง

ภาพรวมของการใช้แบบทดสอบรอร์สชาค (Rorschach Inkblot Test) ระบบ Rorschach Performance Assessment System
(R-PAS)

The overview of the Rorschach Inkblot Test: Rorschach Performance Assessment System (R-PAS)

Page 1-9
บุรชัย อัศวทวีบุญ

Asawathaweeboon, Burachai


Abstract : Full Article PDF

การศึกษาเปรียบเทียบการทำงานของสมองด้านการทำหน้าที่เชิงบริหารจัดการในนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีรูปแบบการดื่มแอลกอฮอล์และเพศที่แตกต่างกัน

A comparative study of executive functions in university students with differences in alcohol consumption pattern
and sex

Page 10-22
พิมพ์มาศ ตาปัญญา, ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ, ศจีแพรว โปธิกุล

Tapanya, Pimmas; Sukulsriprasert, Chaiyun; & Potikul, Sajeepraew

 

Abstract : Full Article PDF

สุขภาวะเชิงอัตวิสัยของวัยรุ่นตอนปลายที่มีสถานะเอกลักษณ์ทางอาชีพแตกต่างกัน

Subjective well-being of late adolescents with different career identity statuses

Page 23-34
พิชชากร แสงโพธิ์, ศิรางค์ ทับสายทอง

Saengpo, Pitchakorn; & Tubsaithong, Sirang

 

 Abstract : Full Article PDF

ทัศนคติต่อการกระทำผิดกฎหมาย ทัศนคติต่อรูปแบบการดำเนินชีวิต การใช้กลไกป้องกันตนเอง และการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ต้องขังไทย

Attitudes towards offense, attitudes towards life style, the use of defense mechanism, and self-esteem in Thai prisoners

Page 35-48
วรดา วสันต์นันทสิริ, พรพรรณ ศิลปะวัฒนาพร, ศราวลี ชัยจินดา, สิริประภา แก้วศรีนวล, กานต์พิชชา บุญงาม, มณฑิรา อินทรียงค์, และสวรินทร์ รื่นเริง

Wasunnuntasiri, Worada; Sinlapawuttanaporn, Pornpan; Chaijinda, Sarawaree; Kaewsrinual, Siriprabha; Bunngam, Karnpicha; Inseeyong, Montira; & Ruenreng, Sawarin

 

Abstract : Full Article PDF

การศึกษาลักษณะคำตอบของ Rorschach Inkblot Test ในเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดซ้ำ

A study of Rorschach responses in repeated juvenile offenders

Page 49-62

มารุต แก้วอินทร์

Kaewin, Marut

 

Abstract : Full Article PDF