กล่องข้อความ: กองบรรณาธิการวารสารจิตวิทยาคลินิก (วาระปีพ.ศ. 2560 - 2561)
Editorial Team (2017-2018)
กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารจิตวิทยาคลินิก

คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

เลขที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร (02) 212 5670 - 2  ต่อ 5412  โทรสาร (02) 212 0856 

อีเมล์ : journal2.thaiclinicpsy@gmail.com

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

 

ดร.แสงเดือน ยอดอัญมณีวงค์
Saengduan Yodanyamaneewong, PhD
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

 

 

บรรณาธิการอำนวยการ

Editor in chief

 

อ.ส่องโสม พึ่งพงศ์
Songsom Phungpong, MS
แขนงวิชาจิตวิทยาคลินิก คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
Saint Louis College

บรรณาธิการ

Editor

 

ดร.ณัฐวุฒิ อรินทร์
Natawut Arin, PhD
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

Assistant Editor

 

อ.สุณิสา คินทรักษ์
Sunisa Kintarak, MS

แขนงวิชาจิตวิทยาคลินิก คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
Saint Louis College

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

Assistant Editor

 

สิรี อุดมผล
Siree Udomphol, MS
นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ  โรงพยาบาลสวนปรุง
Suanprung Psychiatric Hospital

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

Assistant Editor