กล่องข้อความ: กองบรรณาธิการวารสารจิตวิทยาคลินิก (วาระปีพ.ศ. 2562-2563)
Editorial Board (2019-2020)
กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

         สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารจิตวิทยาคลินิก

             ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

             239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

             โทร 053 943 232 ต่อ 100, 125 โทรสาร 053 943 232 ต่อ 102

          อีเมล์ : journal.thaiclinicpsy@gmail.com

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

 

ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ
Chaiyun Sakulsriprasert
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

 

 

บรรณาธิการ

Editor

 

อารยา ผลธัญญา
Araya Pontanya
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

กองบรรณาธิการ

Editorial board

 

แสงเดือน ยอดอัญมณีวงค์
Saengduan Yodanyamaneewong
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

กองบรรณาธิการ

Editorial board

 

สิรี อุดมผล
Siree Udomphol
โรงพยาบาลสวนปรุง
Suanprung Psychiatric Hospital

กองบรรณาธิการ

Editorial board

 

ศศิธร พยัคฆชาติ
Sasithorn Payakachat

โรงพยาบาลนครพิงค์
Nakornping Hospital

กองบรรณาธิการ

Editorial board

 

ศยามล ฤทธิแสง
Sayamol Ritthisang
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
Thunyarak Chiang Mai Hospital

กองบรรณาธิการ

Editorial board

 

รมณ สุขถาวรศิลป์
Ramana Sukthavornsil
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
Rajanagarindra Institute of Child Development

กองบรรณาธิการ

Editorial board