การสำรวจปัญหาพฤติกรรม ปัญหาการเรียนรู้ และความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตสุขภาพที่ 1

Longitudinal survey: behavioral problem, learning disability, and emotional intelligence
of the grade 1 students in regional health 1

Page 1-10

ชัฌฎา ลอมศรี Chutchada Lomsri

 

Full Text Article : pdf

—————————————————————————————–—————————————

 

การให้คำตอบแบบทดสอบรอส์ชาคผู้ต้องขังคดียาบ้า

The Rorschach Inkblot Test answers of prisoner with amphetamine cases.

Page 11-22

ภาสกร สวนเรือง และประภาพร ชวาฤทธิ์ Passakorn Suanrueang and Prapaporn Chawarit

 

Abstract : pdf

—————————————————————————————–—————————————

 

การศึกษาผลกระทบของความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ: ปรากฏการณ์ดาบสองคมในการให้การปรึกษา

Empathy: The double-edged sword in counseling session.

Page 23-31

วีร์ เมฆวิลัย Mekwilai, Wee

 

Full Text Article : pdf

—————————————————————————————–—————————————

 

จิตบำบัดสำหรับผู้ป่วยจิตเภทที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

Psychotherapy for suicidal risk with schizophrenia patients: A systematic review.

Page 32-48

อัจฉรา มุ่งพานิช, กานดา ผาวงศ์, และมาลินี เหล่าไพบูรณ์ Artchara Mungpanich, Kanda Phawong, and Malinee Laopaiboon

Full Text Article : pdf

—————————————————————————————–—————————————

 

การวัดรูปแบบความรู้สึกผูกพัน: จากอดีตสู่ปัจจุบันและทิศทางในอนาคต

Measuring attachment styles: Past, present, and future direction

Page 49-65

ไชยยันต์ สกุลศรีประเสริฐ Chaiyan Salculsriprasert

 

Full Text Article : pdf

—————————————————————————————–—————————————

กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

วารสารจิตวิทยาคลินิก
ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 
Vol.46 No.2 (2015)

ฉบับแก้ไขแล้ว
เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก
โปรดตรวจสอบเล่มวารสารที่ท่านถือครองอยู่
และหากพบว่ามีบทความแตกต่างจากรายการที่ระบุในหน้าเวปนี้
โปรดติดต่อ กองบรรณาธิการ เพื่อจะได้เปลี่ยนเล่มวารสารให้ท่านใหม่

กล่องข้อความ: เนื่องจากบางบทความมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกสมาคมฯ และสมาชิกวารสารฯ
จึงสามารถเผยแพร่ในระบบออนไลน์เฉพาะบทคัดย่อ (Abstract) เท่านั้น 
อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ ต้องการบทความฉบับเต็ม (Full Text) โปรดส่งอีเมลมายัง journal.thaiclinicpsy@gmail.com 
เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (มติคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562)
Because of professional reasons, full access to some articles is limited for members only.
For members, please sent a request to journal.thaiclinicpsy@gmail.com for full text articles with no cost. 
Please be noted that most articles in the Thai Journal of Clinical Psychology are in Thai language.