การสำรวจปัญหาพฤติกรรม ปัญหาการเรียนรู้ และความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตสุขภาพที่ 1

Longitudinal survey: behavioral problem, learning disability, and emotional intelligence
of the grade 1 students in regional health 1

Page 1-10

ชัฌฎา ลอมศรี Chutchada Lomsri

 

Full Text PDF

การให้คำตอบแบบทดสอบรอส์ชาคผู้ต้องขังคดียาบ้า

The Rorschach Inkblot Test answers of prisoner with amphetamine cases.

Page 11-22

ภาสกร สวนเรือง, ประภาพร ชวาฤทธิ์ Suanrueang, Passakorn; Chawarit, Prapaporn

 

Abstract : PDF

การศึกษาผลกระทบของความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ: ปรากฏการณ์ดาบสองคมในการให้การปรึกษา

Empathy: The double-edged sword in counseling session.

Page 23-31

วีร์ เมฆวิลัย Mekwilai, Wee

 

Full Text PDF

จิตบำบัดสำหรับผู้ป่วยจิตเภทที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

Psychotherapy for suicidal risk with schizophrenia patients: A systematic review.

Page 32-48

อัจฉรา มุ่งพานิช, กานดา ผาวงศ์, มาลินี เหล่าไพบูรณ์ Mungpanich, Artchara; Phawong, Kanda; Laopaiboon, Malinee

Full Text PDF

การวัดรูปแบบความรู้สึกผูกพัน: จากอดีตสู่ปัจจุบันและทิศทางในอนาคต

Measuring attachment styles: Past, present, and future direction

Page 49-65

ไชยยันต์ สกุลศรีประเสริฐ Salculsriprasert, Chaiyan

 

Full Text PDF

กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

วารสารจิตวิทยาคลินิก
ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 
Vol.46 No.2 (2015)

ฉบับแก้ไขแล้ว

(กองบรรณาธิการได้จัดส่งเล่มวารสารฉบับแก้ไขให้สมาชิกแล้ว; 31 พค. 61)
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก
โปรดส่งคืนเล่มวารสารปี 46(2) 2558 ฉบับเดิมที่มีข้อผิดพลาด
แก่กองบรรณาธิการด้วย โดยใช้ซองเอกสารที่แนบไปให้
หรือนำส่งแก่กองบรรณาธิการวารสารฯ ในงานประชุมวิชาการประจำปี
2561 ที่กรุงเทพฯ
ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบคุณสมาชิกสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้

กล่องข้อความ: เนื่องจากบางบทความวิจัยมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยและสมาชิกวารสารฯ 
      จึงสามารถเผยแผ่ในระบบออนไลน์เฉพาะบทคัดย่อ (abstract)เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ ต้องการบทความฉบับเต็ม (full article)โปรด คลิ๊กที่นี่ เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
Because of professional reasons, full access to some articles is limited for members only.
For members, please click here  to request a full text article with no cost. 
Please be noted that most articles in the Thai Journal of Clinical Psychology are in Thai language.