วารสารจิตวิทยาคลินิก
ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 
Vol.46 No.2 (2015) ฉบับแก้ไขแล้ว

บรรณาธิการแถลง

การสำรวจปัญหาพฤติกรรม ปัญหาการเรียนรู้ และความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตสุขภาพที่ 1

Longitudinal survey: behavioral problem, learning disability, and emotional intelligence
of the grade 1 students in regional health 1

Page 1-15

ชัฌฎา ลอมศรี Chutchada Lomsri

 

Abstract : Full Text PDF

การให้คำตอบแบบทดสอบรอส์ชาคผู้ต้องขังคดียาบ้า

The Rorschach Inkblot Test answers of prisoner with amphetamine cases.

Page 16-30

ภาสกร สวนเรือง, ประภาพร ชวาฤทธิ์ Suanrueang, Passakorn; Chawarit, Prapaporn

 

Abstract : Full Text PDF

การศึกษาผลกระทบของความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ: ปรากฏการณ์ดาบสองคมในการให้การปรึกษา

Empathy: The double-edged sword in counseling session.

Page 31-39

วีร์ เมฆวิลัย Mekwilai, Wee

 

Abstract : Full Text PDF

จิตบำบัดสำหรับผู้ป่วยจิตเภทที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

Psychotherapy for suicidal risk with schizophrenia patients: A systematic review.

Page 49-62

อัจฉรา มุ่งพานิช, กานดา ผาวงศ์, มาลินี เหล่าไพบูรณ์ Mungpanich, Artchara; Phawong, Kanda; Laopaiboon, Malinee

Abstract : Full Text PDF

การวัดรูปแบบความรู้สึกผูกพัน: จากอดีตสู่ปัจจุบันและทิศทางในอนาคต

Measuring attachment styles: Past, present, and future direction

Page 63-83

ไชยยันต์ สกุลศรีประเสริฐ Salculsriprasert, Chaiyan

 

Abstract : Full Text PDF

กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

เนื่องจากบางบทความวิจัยมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพ จึงทำให้จัดแสดงในระบบออนไลน์ได้เฉพาะบทคัดย่อ (abstract)เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม  หากท่านพบว่าเนื้อหาในบทคัดย่อมีความน่าสนใจ และต้องการอ่านเนื้อหาจากบทความฉบับเต็ม (full article)

โปรดติดต่อกองบรรณาธิการ journal2.thaiclinicpsy@gmail.com หรือคลิ๊กที่นี่ เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Because of professional reasons, full access to some articles is limited.

For health professionals and students, you may email us and ask for the full text with no cost.

Please be noted that most articles in the Thai Journal of Clinical Psychology are in Thai language.

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก