วารสารจิตวิทยาคลินิก
ปีที่
47 ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
Vol.47 No.1 (2016)

บรรณาธิการแถลง

ผลการทดสอบ executive problem solving and planning ด้วยแบบทดสอบ Tower of London-Drexel University,

second edition (TOLDX) ในผู้ป่วยจิตเวชที่รับไว้ในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จ.สุราษฎร์ธานี

Executive problem solving and planning by Tower of London-Drexel University, Second Edition (TOLDX) of psychiatric inpatients at Suansaranrom Psychiatric Hospital, Surat Thani

Page 15-25

อริยา คุ้มภัย Koomphai, Ariya

 

Abstract : PDF

การเปลี่ยนแปลงใน WAIS-IV และข้อแนะนำสำหรับการนำไปใช้เชิงคลินิก

Changes in the WAIS-IV and ideas for clinical use

Page 1-14

ส่องโสม พึ่งพงศ์ Phungpong, Songsom

 

Abstract : PDF

ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวของ Trotzer ที่มีต่อความหวังและการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด

Effects of Trotzer’s group counseling on hope and self-esteem of juvenile delinquents

Page 26-37

ประภาพรรณ กันทะวงศ์วาร Kanthawongwan, Praphaphan

 

: Full Text PDF

การส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุของชุมชนต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่

Mental health promotion for best practice communities’ elderly in Chiang Mai province

Page 38-47

เมธี วงศ์วีระพันธุ์ Vongverapant, Matree

: Full Text PDF

การเปรียบเทียบความเครียดในงาน ความพึงพอใจในค่าตอบแทน และความผูกพันต่อองค์การเชิงอารมณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุในหน่วยงานของรัฐ และเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่

Comparison of job stress, pay satisfaction, and affective organizational commitment between home care workers for elderly people in government and private units in Chiang Mai

Page 48-62

วีรพงศ์ นวลศรี, ภาสกร เตวิชพงศ์ Nuansri, Weerapong, & Tevichapong, Passagorn

 

: Full Text PDF

กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

กล่องข้อความ: เนื่องจากบางบทความวิจัยมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยและสมาชิกวารสารฯ 
      จึงสามารถเผยแผ่ในระบบออนไลน์เฉพาะบทคัดย่อ (abstract)เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ ต้องการบทความฉบับเต็ม (full article)โปรด คลิ๊กที่นี่ เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
Because of professional reasons, full access to some articles is limited for members only.
For members, please click here  to request a full text article with no cost. 
Please be noted that most articles in the Thai Journal of Clinical Psychology are in Thai language.