วารสารจิตวิทยาคลินิก
ปีที่
47 ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
Vol.47 No.1 (2016)

บรรณาธิการแถลง

การเปลี่ยนแปลงใน WAIS-IV และข้อแนะนำสำหรับการนำไปใช้เชิงคลินิก

Changes in the WAIS-IV and ideas for clinical use

Page 1-14

ส่องโสม พึ่งพงศ์ Songsom Phungpong

 

Abstract : pdf       

—————————————————————————————–—————————————

 

ผลการทดสอบ executive problem solving and planning ด้วยแบบทดสอบ Tower of London-Drexel University,

second edition (TOLDX) ในผู้ป่วยจิตเวชที่รับไว้ในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จ.สุราษฎร์ธานี

Executive problem solving and planning by Tower of London-Drexel University, Second Edition (TOLDX)
of psychiatric inpatients at Suansaranrom Psychiatric Hospital, Surat Thani

Page 15-25

อริยา คุ้มภัย Ariya Koomphai

 

Abstract : pdf

—————————————————————————————–—————————————

 

ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวของ Trotzer ที่มีต่อความหวังและการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด

Effects of Trotzer’s group counseling on hope and self-esteem of juvenile delinquents

Page 26-37

ประภาพรรณ กันทะวงศ์วาร Praphaphan Kanthawongwan

 

Abstract : pdf                                             Full Text Article : pdf

—————————————————————————————–—————————————

 

การส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุของชุมชนต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่

Mental health promotion for best practice communities’ elderly in Chiang Mai province

Page 38-47

เมธี วงศ์วีระพันธุ์ Matree Vongverapant

Abstract : pdf                                             Full Text Article : pdf

—————————————————————————————–—————————————

 

การเปรียบเทียบความเครียดในงาน ความพึงพอใจในค่าตอบแทน และความผูกพันต่อองค์การเชิงอารมณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ในหน่วยงานของรัฐ และเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่

Comparison of job stress, pay satisfaction, and affective organizational commitment between home care workers
for elderly people in government and private units in Chiang Mai

Page 48-62

วีรพงศ์ นวลศรี, ภาสกร เตวิชพงศ์ Weerapong Nuansri and Passagorn Tevichapong

 

Abstract : pdf                                             Full Text Article : pdf

—————————————————————————————–—————————————

กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

กล่องข้อความ: เนื่องจากบางบทความมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกสมาคมฯ และสมาชิกวารสารฯ
จึงสามารถเผยแพร่ในระบบออนไลน์เฉพาะบทคัดย่อ (Abstract) เท่านั้น 
อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ ต้องการบทความฉบับเต็ม (Full Text) โปรดส่งอีเมลมายัง journal.thaiclinicpsy@gmail.com 
เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (มติคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562)
Because of professional reasons, full access to some articles is limited for members only.
For members, please sent a request to journal.thaiclinicpsy@gmail.com for full text articles with no cost. 
Please be noted that most articles in the Thai Journal of Clinical Psychology are in Thai language.