กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

กล่องข้อความ: เนื่องจากบางบทความวิจัยมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยและสมาชิกวารสารฯ 
      จึงสามารถเผยแผ่ในระบบออนไลน์เฉพาะบทคัดย่อ (abstract)เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ ต้องการบทความฉบับเต็ม (full article)โปรด คลิ๊กที่นี่ เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
Because of professional reasons, full access to some articles is limited for members only.
For members, please click here  to request a full text article with no cost. 
Please be noted that most articles in the Thai Journal of Clinical Psychology are in Thai language.

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2550) Vol.38 No.1 (2007)

 

ข้อมูลวารสารฯ

 

ผลของการให้ความรู้ด้านจิตวิทยาและการปรับพฤติกรรมแก่ครูต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคมของเด็กก่อนวัยเรียน

Teachers’ knowledge in psychology and behavior modification and its effects on pre-school children’s behavior

Page 1-9
ดุจเดือน ชินเจริญทรัพย์, อโนชา หมึกทอง, และ นิศานติ์ สำอางศรี

Chincharoensup, D., Muekthong, A., & Sam-angsri, N.


Abstract : Full Article PDF

การสำรวจความคิดเห็นของนักจิตวิทยาคลินิกที่มีต่อการทำจิตบำบัด

The survey of clinical psychologists’ points of view towards the psychotherapy

Page 10-14
เกษร ทมทิตชงค์

Thomtitchong, K.

 

Abstract : Full Article PDF

การรักษาด้วยจิตบำบัดแบบประคับประคองร่วมกับพฤติกรรมบำบัดผู้ต้องขังที่ติดยานอนหลับ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร: (Case Report) 1 ราย

Supportive psychotherapy and behavioral treatment of hypnotic inmate in Bangkok remand prison: 1 case report

Page 15-23
สรลักษณ์ ประเจียด

Prajead, S.

 

 Abstract : Full Article PDF

การพัฒนาแบบวัดสุขภาพจิตในคนไทย รูปแบบคอมพิวเตอร์

The development of the Thai Mental Health Questionnaire computerized version

Page 24-29
สุพัทธ แสนแจ่มใส, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, และ เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา

Supat Sanjamsai, Sucheera Phatthrayuttawat, & Thienchai Ngamthipwattana

 

Abstract : Full Article PDF <content in English>

การศึกษาพยาธิสภาพทางสมองในกลุ่มผู้ติดแอมเฟตามีน โดยใช้แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาเวคสเลอร์สำหรับผู้ใหญ่ ฉบับที่ 3 (WAIS-III)

The study of organic brain in Amphetamine dependence by using the Wechsler Adult Intelligence Scale-Third edition

Page 30-37

วิเชียร ศรีภูธร และ สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์

Vichien Sriputhon, & Sucheera Phatthrayuttawat

 

Abstract : Full Article PDF <content in English>

ความสุข: การวิเคราะห์ทฤษฎีความสุข

Happiness: the analysis of the theory of happiness

Page 38-46

เมธี วงศ์วีระพันธุ์

Matree Vongverapant

 

Abstract : Full Article PDF