กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2550) Vol.38 No.1 (2007)

 

ข้อมูลวารสารฯ

 

ผลของการให้ความรู้ด้านจิตวิทยาและการปรับพฤติกรรมแก่ครูต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคมของเด็กก่อนวัยเรียน

Teachers’ knowledge in psychology and behavior modification and its effects on pre-school children’s behavior

Page 1-9
ดุจเดือน ชินเจริญทรัพย์, อโนชา หมึกทอง, และ นิศานติ์ สำอางศรี

Chincharoensup, D., Muekthong, A., & Sam-angsri, N.


Abstract : Full Text Article PDF

การสำรวจความคิดเห็นของนักจิตวิทยาคลินิกที่มีต่อการทำจิตบำบัด

The survey of clinical psychologists’ points of view towards the psychotherapy

Page 10-14
เกษร ทมทิตชงค์

Thomtitchong, K.

 

Abstract : Full Text Article PDF

การรักษาด้วยจิตบำบัดแบบประคับประคองร่วมกับพฤติกรรมบำบัดผู้ต้องขังที่ติดยานอนหลับ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร: (Case Report) 1 ราย

Supportive psychotherapy and behavioral treatment of hypnotic inmate in Bangkok remand prison: 1 case report

Page 15-23
สรลักษณ์ ประเจียด

Prajead, S.

 

 Abstract : Full Text Article PDF

การพัฒนาแบบวัดสุขภาพจิตในคนไทย รูปแบบคอมพิวเตอร์

The development of the Thai Mental Health Questionnaire computerized version

Page 24-29
สุพัทธ แสนแจ่มใส, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, และ เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา

Supat Sanjamsai, Sucheera Phatthrayuttawat, & Thienchai Ngamthipwattana

 

Abstract : Full Text Article PDF <content in English>

การศึกษาพยาธิสภาพทางสมองในกลุ่มผู้ติดแอมเฟตามีน โดยใช้แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาเวคสเลอร์สำหรับผู้ใหญ่ ฉบับที่ 3 (WAIS-III)

The study of organic brain in Amphetamine dependence by using the Wechsler Adult Intelligence Scale-Third edition

Page 30-37

วิเชียร ศรีภูธร และ สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์

Vichien Sriputhon, & Sucheera Phatthrayuttawat

 

Abstract : Full Text Article PDF <content in English>

ความสุข: การวิเคราะห์ทฤษฎีความสุข

Happiness: the analysis of the theory of happiness

Page 38-46

เมธี วงศ์วีระพันธุ์

Matree Vongverapant

 

Abstract : Full Text Article PDF