เนื่องจากบางบทความวิจัยมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพ จึงทำให้จัดแสดงในระบบออนไลน์ได้เฉพาะบทคัดย่อ (abstract)เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม  หากท่านพบว่าเนื้อหาในบทคัดย่อมีความน่าสนใจ และต้องการอ่านเนื้อหาจากบทความฉบับเต็ม (full article)

โปรดติดต่อกองบรรณาธิการ journal2.thaiclinicpsy@gmail.com หรือคลิ๊กที่นี่ เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Because of professional reasons, full access to some articles is limited.

For health professionals and students, you may email us and ask for the full text with no cost.

Please be noted that most articles in the Thai Journal of Clinical Psychology are in Thai language.

กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2551) Vol.39 No.1 (2008)

ข้อมูลวารสารฯ

For this volume, an abstract of each research article was shown as the last page of each typescript file.

ผลการศึกษาระดับเชาวน์ปัญญา และความบกพร่องทางการเรียนรู้ในสามเณรที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม

The survey of intelligence grade and learning disability incidence among novices in Prapariyatham Watpongploywiriyaram school.

Page 1-12
อวยชัย โรจนนิรันดร์กิจ, ชัชวาลย์ ศิลปกิจ, ศิริไชย หงษ์สงวนศรี

Rotjananirunkit, Ouaychai; Silpakit, Chatchawan; Hongsanguansri, Sirichai


Abstract : Full Article PDF

ลักษณะบุคลิกภาพคนไทยวัยทำงานโดยแบบสำรวจบุคลิกภาพ LPI ในกลุ่มพื้นที่เขตอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม กรุงเทพมหานคร

The LEONARD Personality Inventory (LPI) profiles of Thai working-aged people in Bangkok’s suburban and agricultural area.

Page 13-23
ธนยศ สุมาลย์โรจน์, กนกรัตน์ สุขะตุงคะ, เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์, สุดสบาย จุลกทัพพะ

Sumalrot, Thanayot; Sukhatunga, Kanokrat; Kowasint, Chirdsak; Chulakadabba, Sudsabuy

 

Abstract : Full Article PDF

เสียงที่ไม่อาจสำเหนียก: กระบวนการตีตราและความทุกข์ของผู้ป่วยจิตเวชหญิงในชุมชน

The voices that cannot be heard: Stigma and the painful experiences of a female psychiatric patient in community.

Page 24-28
เฉลิมพงศ์ วิเศษศรีพงษ์, อรชร โวทวี

Visessripong, Chalermpong; Wothawee, Orachorn

 

 Abstract : Full Article PDF

วัฒนธรรมองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลของพยาบาล กลุ่มการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรี

The cultural organization to related performance of nursing care among nurse in community hospital, Ratchaburi province.

Page 29-33
ธาริณี อยู่เย็น

Yooyen, Tharinee

 

Abstract : Full Article PDF

ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

The effects of the use of clinical nursing practice guideline to prevent foot ulcers in patients with type II diabetes mellitus.

Page 34-44

สุพัต เอี่ยมสุองค์

Aimsuong, Supat

 

Abstract : Full Article PDF

การเตรียมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ด้านการเรียนรู้ชุมชนและสังคม และด้านการเรียนแบบการใช้ปัญญาเป็นหลัก: กรณีศึกษาของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Fore-knowledge in basic sciences, community-base learning, and problem-based learning procedure: A case study of TU medical student.

Page 45-52

สวนิต อ่องรุ่งเรือง, ศรีเมือง พลังฤทธิ์, เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล

Ongroonguang, S.; Paluangrit, S.; Sweatsriskul, P.

 

Abstract : Full Article PDF