กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2551) Vol.39 No.1 (2008)

บทคัดย่อ (Abstract) ของวารสารฉบับนี้ จะอยู่หน้าสุดท้าย ท้ายบทความ

For this volume, an abstract of each research article was shown as the last page of each typescript file.

ผลการศึกษาระดับเชาวน์ปัญญา และความบกพร่องทางการเรียนรู้ในสามเณรที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม

The survey of intelligence grade and learning disability incidence among novices in Prapariyatham Watpongploywiriyaram school.

Page 1-12
อวยชัย โรจนนิรันดร์กิจ, ชัชวาลย์ ศิลปกิจ, ศิริไชย หงษ์สงวนศรี

Rotjananirunkit, Ouaychai; Silpakit, Chatchawan; Hongsanguansri, Sirichai


Abstract : Full Text Article PDF

ลักษณะบุคลิกภาพคนไทยวัยทำงานโดยแบบสำรวจบุคลิกภาพ LPI ในกลุ่มพื้นที่เขตอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม กรุงเทพมหานคร

The LEONARD Personality Inventory (LPI) profiles of Thai working-aged people in Bangkok’s suburban and agricultural area.

Page 13-23
ธนยศ สุมาลย์โรจน์, กนกรัตน์ สุขะตุงคะ, เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์, สุดสบาย จุลกทัพพะ

Sumalrot, Thanayot; Sukhatunga, Kanokrat; Kowasint, Chirdsak; Chulakadabba, Sudsabuy

 

Abstract : Full Text Article PDF

เสียงที่ไม่อาจสำเหนียก: กระบวนการตีตราและความทุกข์ของผู้ป่วยจิตเวชหญิงในชุมชน

The voices that cannot be heard: Stigma and the painful experiences of a female psychiatric patient in community.

Page 24-28
เฉลิมพงศ์ วิเศษศรีพงษ์, อรชร โวทวี

Visessripong, Chalermpong; Wothawee, Orachorn

 

 Abstract : Full Text Article PDF

วัฒนธรรมองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลของพยาบาล กลุ่มการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรี

The cultural organization to related performance of nursing care among nurse in community hospital, Ratchaburi province.

Page 29-33
ธาริณี อยู่เย็น

Yooyen, Tharinee

 

Abstract : Full Text Article PDF

ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

The effects of the use of clinical nursing practice guideline to prevent foot ulcers in patients with type II diabetes mellitus.

Page 34-44

สุพัต เอี่ยมสุองค์

Aimsuong, Supat

 

Abstract : Full Text Article PDF

การเตรียมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ด้านการเรียนรู้ชุมชนและสังคม และด้านการเรียนแบบการใช้ปัญญาเป็นหลัก: กรณีศึกษาของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Fore-knowledge in basic sciences, community-base learning, and problem-based learning procedure: A case study of TU medical student.

Page 45-52

สวนิต อ่องรุ่งเรือง, ศรีเมือง พลังฤทธิ์, เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล

Ongroonguang, S.; Paluangrit, S.; Sweatsriskul, P.

 

Abstract : Full Text Article PDF