กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

กล่องข้อความ: เนื่องจากบางบทความวิจัยมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยและสมาชิกวารสารฯ 
      จึงสามารถเผยแผ่ในระบบออนไลน์เฉพาะบทคัดย่อ (abstract)เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ ต้องการบทความฉบับเต็ม (full article)โปรด คลิ๊กที่นี่ เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
Because of professional reasons, full access to some articles is limited for members only.
For members, please click here  to request a full text article with no cost. 
Please be noted that most articles in the Thai Journal of Clinical Psychology are in Thai language.

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2553) Vol.41 No.1 (2010)

 

ข้อมูลวารสารฯ

(เครดิตเอกสารสแกน: อาจารย์สุณิสา คินทรักษ์)

การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุชาวล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

Analysis on Quality of Life of Lanna Elderly People in Chiang Mai.

Page 1-10
มธุรส สว่างบำรุง, รุ่งกานต์ ใจวงศ์ยะ, และ สุวรี ศิวะแพทย์

Sawangbumrung, Maturose; Jaiwongya, Rungkarn; Sivabaedya, Suwaree


Full Article PDF

ความสามารถร่วมกันในการพยากรณ์ของการสนับสนุนทางสังคม การเข้าถึงใจ และความพึงพอใจในชีวิตสมรสที่มีต่อการให้อภัยคู่สมรส

Predicting Ability of Social Support, Empathy and Satisfaction in Marriage on Forgiveness of Married Couples.

Page 11-18
ธัญลักษณ์ อิสสระ และ วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์

Issara, Thunyalak; Wongpinpech, Veerawan

 

Full Article PDF

ลักษณะการให้คะแนนจากแบบทดสอบ Millon Clinical Multiaxial Inventory – III (MCMI-III)

Characteristics of MCMI-III Scores in Thai Psychiatric Patients.

Page 19-30
ธิดารัตน์ ศรีสุโข, และ ส่องโสม พึ่งพงศ์
Srisukho, Thidarat; Phungpong, Songsom

Abstract  PDF

บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและสุขภาวะทางจิตของคนไทย

Five-Factor Personality and Psychological Well-Being of Thai People.

Page 31-42
กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์

Subprawong, Kingkaew

 

Full Article PDF

ผลของการใช้ศิลปกรรมบำบัดที่มีต่อภาวะสุขภาพจิตในผู้ติดสุรา

Effects of Art Therapy on Mental Health of Alcohol Dependent Patients.

Page 43-51

นรัญชญา ศรีบูรพา, ธัญญารัตน์ ชมสวรรค์, และ มานพ มีมานะ

Sriburapat, Naranchaya; Chonsawan, Thanyarat; Meemana, Manop Meemana

 

Full Article PDF

ลักษณะความผิดปกติทางประสาทจิตวิทยาที่มีความเกี่ยวข้องกับการเสพสารระเหยในกลุ่มเด็กและเยาวชน

Neuropsychological Characteristics of Children and Adolescents with Inhalant Abuse.

Page 52-61
ขัตติยา รัตนดิลก

Ratanadilok, Kattiya

 

Full Article PDF