กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2553) Vol.41 No.1 (2010)

 

ข้อมูลวารสารฯ

(เครดิตเอกสารสแกน: อาจารย์สุณิสา คินทรักษ์)

การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุชาวล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

Analysis on Quality of Life of Lanna Elderly People in Chiang Mai.

Page 1-10
มธุรส สว่างบำรุง, รุ่งกานต์ ใจวงศ์ยะ, และ สุวรี ศิวะแพทย์

Sawangbumrung, Maturose; Jaiwongya, Rungkarn; Sivabaedya, Suwaree


Full Text Article PDF

ความสามารถร่วมกันในการพยากรณ์ของการสนับสนุนทางสังคม การเข้าถึงใจ และความพึงพอใจในชีวิตสมรสที่มีต่อการให้อภัยคู่สมรส

Predicting Ability of Social Support, Empathy and Satisfaction in Marriage on Forgiveness of Married Couples.

Page 11-18
ธัญลักษณ์ อิสสระ และ วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์

Issara, Thunyalak; Wongpinpech, Veerawan

 

Full Text Article PDF

ลักษณะการให้คะแนนจากแบบทดสอบ Millon Clinical Multiaxial Inventory – III (MCMI-III)

Characteristics of MCMI-III Scores in Thai Psychiatric Patients.

Page 19-30
ธิดารัตน์ ศรีสุโข, และ ส่องโสม พึ่งพงศ์
Srisukho, Thidarat; Phungpong, Songsom

Abstract  PDF

บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและสุขภาวะทางจิตของคนไทย

Five-Factor Personality and Psychological Well-Being of Thai People.

Page 31-42
กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์

Subprawong, Kingkaew

 

Full Text Article PDF

ผลของการใช้ศิลปกรรมบำบัดที่มีต่อภาวะสุขภาพจิตในผู้ติดสุรา

Effects of Art Therapy on Mental Health of Alcohol Dependent Patients.

Page 43-51

นรัญชญา ศรีบูรพา, ธัญญารัตน์ ชมสวรรค์, และ มานพ มีมานะ

Sriburapat, Naranchaya; Chonsawan, Thanyarat; Meemana, Manop Meemana

 

Full Text Article PDF

ลักษณะความผิดปกติทางประสาทจิตวิทยาที่มีความเกี่ยวข้องกับการเสพสารระเหยในกลุ่มเด็กและเยาวชน

Neuropsychological Characteristics of Children and Adolescents with Inhalant Abuse.

Page 52-61
ขัตติยา รัตนดิลก

Ratanadilok, Kattiya

 

Full Text Article PDF