กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

กล่องข้อความ: เนื่องจากบางบทความวิจัยมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยและสมาชิกวารสารฯ 
      จึงสามารถเผยแผ่ในระบบออนไลน์เฉพาะบทคัดย่อ (abstract)เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ ต้องการบทความฉบับเต็ม (full article)โปรด คลิ๊กที่นี่ เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
Because of professional reasons, full access to some articles is limited for members only.
For members, please click here  to request a full text article with no cost. 
Please be noted that most articles in the Thai Journal of Clinical Psychology are in Thai language.

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552) Vol.40 No.2 (2009)

 

ข้อมูลวารสารฯ

(เครดิตเอกสารสแกน: อาจารย์สุณิสา คินทรักษ์)

อิทธิพลของการทำหน้าที่ครอบครัว และการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความโกรธของวัยรุ่น: กรณีศึกษานักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร

Influence of family functioning and optimism on anger of the adolescent: A case study of the 4th level students in school under the Office of Basic Education Commission in Bangkok metropolis.

Page 1-10
ฉัตราภรณ์ กงสิน, งามลมัย ผิวเหลือง

Kongsin, Chattraporn; Piolueang, Ngamlamai


Abstract : Full Article PDF

อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคม และบุคลิกภาพที่มีผลต่อการให้อภัยของวัยรุ่น: กรณีศึกษานักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร

Influence of social support and personality on forgiveness of the adolescent: A case study of the 4th level students in school under the Office of Basic Education Commission in Bangkok metropolis.

Page 11-18
ญาณกร นิลพุ่ม, งามลมัย ผิวเหลือง

Nilpoom, Yanakorn; Piolueang, Ngamlamai

 

Abstract : Full Article PDF

รายงานการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทย

The development of a survey research instrument for intelligence quotients (IQ) test of Thai children.

Page 19-24
ปราณี ชาญณรงค์, บัณฑิต ศรไพศาล

Channarong, Pranee; Sornpaisarn, Bundit

 

 Abstract : Full Article PDF

การพัฒนาแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์

A study of “The development of the quality of creative thinking assessment form and creative thinking norm.”

Page 25-35
อมรากุล อินโอชานนท์

Inochanon, Amarakul

 

Abstract : Full Article PDF

ทัศนคติต่อกาพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดราชบุรี

Attitude toward sustainable tourism development of sub-district administration organization members in Ratchaburi province.

Page 36-43

ธีร์ปวิตร ทิมเสือ, บัวทอง สว่างโสภากุล

Thimsua, Thipawit; Sawangsopakul, Buathong

 

Abstract : Full Article PDF

การบำบัดแนว Cognitive Behavior Therapy ในเด็กและวัยรุ่น

Cognitive Behavior Therapy with children and adolescents.

Page 44-48

ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร

Pittayaratsatien, Natthorn

 

Abstract : Full Article PDF

พุทธศาสนากับสุขภาพจิต

Buddhism and mental health.

Page 49-56

อวยชัย โรจนนิรันดร์กิจ

Rojananirunkit, Auoychai

 

Abstract : Full Article PDF