กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552) Vol.40 No.2 (2009)

 

ข้อมูลวารสารฯ

(เครดิตเอกสารสแกน: อาจารย์สุณิสา คินทรักษ์)

อิทธิพลของการทำหน้าที่ครอบครัว และการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความโกรธของวัยรุ่น: กรณีศึกษานักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร

Influence of family functioning and optimism on anger of the adolescent: A case study of the 4th level students in school under the Office of Basic Education Commission in Bangkok metropolis.

Page 1-10
ฉัตราภรณ์ กงสิน, งามลมัย ผิวเหลือง

Kongsin, Chattraporn; Piolueang, Ngamlamai


Abstract : Full Text Article PDF

อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคม และบุคลิกภาพที่มีผลต่อการให้อภัยของวัยรุ่น: กรณีศึกษานักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร

Influence of social support and personality on forgiveness of the adolescent: A case study of the 4th level students in school under the Office of Basic Education Commission in Bangkok metropolis.

Page 11-18
ญาณกร นิลพุ่ม, งามลมัย ผิวเหลือง

Nilpoom, Yanakorn; Piolueang, Ngamlamai

 

Abstract : Full Text Article PDF

รายงานการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทย

The development of a survey research instrument for intelligence quotients (IQ) test of Thai children.

Page 19-24
ปราณี ชาญณรงค์, บัณฑิต ศรไพศาล

Channarong, Pranee; Sornpaisarn, Bundit

 

 Abstract : Full Text Article PDF

การพัฒนาแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์

A study of “The development of the quality of creative thinking assessment form and creative thinking norm.”

Page 25-35
อมรากุล อินโอชานนท์

Inochanon, Amarakul

 

Abstract : Full Text Article PDF

ทัศนคติต่อกาพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดราชบุรี

Attitude toward sustainable tourism development of sub-district administration organization members in Ratchaburi province.

Page 36-43

ธีร์ปวิตร ทิมเสือ, บัวทอง สว่างโสภากุล

Thimsua, Thipawit; Sawangsopakul, Buathong

 

Abstract : Full Text Article PDF

การบำบัดแนว Cognitive Behavior Therapy ในเด็กและวัยรุ่น

Cognitive Behavior Therapy with children and adolescents.

Page 44-48

ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร

Pittayaratsatien, Natthorn

 

Abstract : Full Text Article PDF

พุทธศาสนากับสุขภาพจิต

Buddhism and mental health.

Page 49-56

อวยชัย โรจนนิรันดร์กิจ

Rojananirunkit, Auoychai

 

Abstract : Full Text Article PDF