กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

คณะกรรมการผู้ทบทวนบทนิพนธ์ วารสารจิตวิทยาคลินิก วาระปี พ.ศ. 2562-2563

รศ.ดร.สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ธนยศ สุมาลย์โรจน์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.ธิดารัตน์ ศรีสุโข

นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสวนปรุง

ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.พ.ต.หญิง ดร. พนมพร พุ่มจันทร์

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ อรินทร์

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.กุลวดี ทองไพบูลย์

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.นัฐพร โอภาสานนท์

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.สุรเดช ประยูรศักดิ์

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ

ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์

กลุ่มวิชาพัฒนาสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร.พิณนภา หมวกยอด

กลุ่มวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ

กลุ่มวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร.สุพัทธ แสนแจ่มใส

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ