กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2549) Vol.37 No.1 (2006)

 

ข้อมูลวารสารฯ

(เครดิตเอกสารสแกน: อาจารย์สุณิสา คินทรักษ์)

บทความพิเศษ Special Article (Thai language)

30 ปี จิตวิทยาคลินิกไทย

30 years of Thai clinical psychology.

Page 1-8
สมทรง สุวรรณเลิศ

Suwannalert, Somsong


Abstract : Full Text Article PDF

การพัฒนาเกณฑ์ปกติคะแนนมาตรฐานเชาวน์ปัญญาในเด็กไทยจากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาของ Raven (Coloured Progressive Matrices - CPM)

Norms of the Colouted Progressive Matrices (CPM) in Thai students age 6-11 years old.

Page 9-22
กนกรัตน์ สุขะตุงคะ, เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, จริยา จันตระ, วิลาสินี ชัยสิทธิ์, กีรติ บรรณกุลโรจน์, สร้อยสุดา อิ่มอรุณรักษ์

Sukhatunga, Kanokrat; Kowasit, Chirdsak; Phattharayuttawat, Sucheera; Chantra, Jariya; Chaiyasit, Wilasinee; Bunnagulrote, Keerati; Imaroonrak, Soisuda

 

Abstract : Full Text Article PDF

การศึกษานำร่องเกี่ยวกับเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบ Wechsler Intelligence Scale for Children - Third Edition (WISC-III)

The pilot study of norms of Wechsler Intelligence Scale for Children-Third Edition (WISC-III).

Page 23-33
วิภาวี สถิรังกูร, ดวงเดือน สายน้ำปราน, สุดารัตน์ ศิริศักดิ์พาณิชย์

Sathirangkul, Vipavee; Sainampran, Duangduean; Sirisakpanit, Sudarat

 

 Abstract : Full Text Article PDF

ปัจจัยเสี่ยงต่อการนอนไม่หลับในพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

Risk factors of insomnia among flight attendants.

Page 34-45
พวงสร้อย วรกุล, สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย, ณภัควรรต บัวทอง

Worakul, Puangsoi; Tangwongchai, Sookjaroen; Buathong, Napakkawat

 

Abstract : Full Text Article PDF

การสำรวจปัญหาพฤติกรรมของเด็กนักเรียนปฐมวัยจังหวัดสงขลา

A survey of behavioral problems among kindergarten in Songkhla province.

Page 46-57

ชัชฎาภรณ์ ศรีพัฒนพิบูล, อโนชา หมึกทอง, นิศานติ์ สำองศรี, ดุจเดือน ชินเจริญทรัพย์

Sripattanapiboon, Cgutchadaporn; Muekthong, Anocha; Sam-angsri, Nisan; Chincharoensup, Dutduan

 

Abstract : Full Text Article PDF

แบบประเมินเชาวน์ปัญญา Wechsler Adult Intelligence Scale-Third Edition (WAIS-III): บทวิจารณ์และข้อแนะนำการนำไปใช้

Wechsler Adult Intelligence Scale-Third Edition (WAIS-III): Test review and application.

Page 58-64

ส่องโสม พึ่งพงศ์

Phungpong, Songsom

 

Abstract : Full Text Article PDF