กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

กล่องข้อความ: เนื่องจากบางบทความวิจัยมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยและสมาชิกวารสารฯ 
      จึงสามารถเผยแผ่ในระบบออนไลน์เฉพาะบทคัดย่อ (abstract)เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ ต้องการบทความฉบับเต็ม (full article)โปรด คลิ๊กที่นี่ เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
Because of professional reasons, full access to some articles is limited for members only.
For members, please click here  to request a full text article with no cost. 
Please be noted that most articles in the Thai Journal of Clinical Psychology are in Thai language.

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2549) Vol.37 No.1 (2006)

 

ข้อมูลวารสารฯ

(เครดิตเอกสารสแกน: อาจารย์สุณิสา คินทรักษ์)

บทความพิเศษ Special Article (Thai language)

30 ปี จิตวิทยาคลินิกไทย

30 years of Thai clinical psychology.

Page 1-8
สมทรง สุวรรณเลิศ

Suwannalert, Somsong


Abstract : Full Article PDF

การพัฒนาเกณฑ์ปกติคะแนนมาตรฐานเชาวน์ปัญญาในเด็กไทยจากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาของ Raven (Coloured Progressive Matrices - CPM)

Norms of the Colouted Progressive Matrices (CPM) in Thai students age 6-11 years old.

Page 9-22
กนกรัตน์ สุขะตุงคะ, เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, จริยา จันตระ, วิลาสินี ชัยสิทธิ์, กีรติ บรรณกุลโรจน์, สร้อยสุดา อิ่มอรุณรักษ์

Sukhatunga, Kanokrat; Kowasit, Chirdsak; Phattharayuttawat, Sucheera; Chantra, Jariya; Chaiyasit, Wilasinee; Bunnagulrote, Keerati; Imaroonrak, Soisuda

 

Abstract : Full Article PDF

การศึกษานำร่องเกี่ยวกับเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบ Wechsler Intelligence Scale for Children - Third Edition (WISC-III)

The pilot study of norms of Wechsler Intelligence Scale for Children-Third Edition (WISC-III).

Page 23-33
วิภาวี สถิรังกูร, ดวงเดือน สายน้ำปราน, สุดารัตน์ ศิริศักดิ์พาณิชย์

Sathirangkul, Vipavee; Sainampran, Duangduean; Sirisakpanit, Sudarat

 

 Abstract : Full Article PDF

ปัจจัยเสี่ยงต่อการนอนไม่หลับในพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

Risk factors of insomnia among flight attendants.

Page 34-45
พวงสร้อย วรกุล, สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย, ณภัควรรต บัวทอง

Worakul, Puangsoi; Tangwongchai, Sookjaroen; Buathong, Napakkawat

 

Abstract : Full Article PDF

การสำรวจปัญหาพฤติกรรมของเด็กนักเรียนปฐมวัยจังหวัดสงขลา

A survey of behavioral problems among kindergarten in Songkhla province.

Page 46-57

ชัชฎาภรณ์ ศรีพัฒนพิบูล, อโนชา หมึกทอง, นิศานติ์ สำองศรี, ดุจเดือน ชินเจริญทรัพย์

Sripattanapiboon, Cgutchadaporn; Muekthong, Anocha; Sam-angsri, Nisan; Chincharoensup, Dutduan

 

Abstract : Full Article PDF

บทความพิเศษ Special Article (Available only in Thai language)

แบบประเมินเชาวน์ปัญญา Wechsler Adult Intelligence Scale-Third Edition (WAIS-III): บทวิจารณ์และข้อแนะนำการนำไปใช้

Wechsler Adult Intelligence Scale-Third Edition (WAIS-III): Test review and application.

Page 58-64

ส่องโสม พึ่งพงศ์

Phungpong, Songsom

 

Abstract : Full Article PDF