กล่องข้อความ: ทำเนียบบรรณาธิการวารสารจิตวิทยาคลินิก (ปีวาระ)
 Editors (years of services, B.E.)
กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

บรรณาธิการ

ปีวาระ (พ.ศ.)

ยุวดี กิติคุณ

2512 - 2513

ณรงค์ศักดิ์ ตะละภัฎ

2513 - 2514

ดวงมาลย์ เริกสำราญ

2515 - 2516

กิติกร มีทรัพย์

2517 - 2518

กิติกร มีทรัพย์

2519 - 2520

กิติกร มีทรัพย์

2521 - 2522

วันชัย ไชยสิทธิ์

2523 - 2524

สมบัติ ตาปัญญา

2525 - 2526

ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา

2527 - 2528

ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา

2529 - 2530

อมรากุล อินโอชานนท์

2531 - 2532

อุษา ชูชาติ และอมรากุล อินโอชานนท์

2533 - 2535

สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์

2536 - 2537

จุฑาทิพย์ วงศ์สุวรรณ

2538 - 2539

ขนิษฐา   บำเพ็ญผล

2540 - 2541

ขนิษฐา   บำเพ็ญผล

2542 - 2543

สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์

2544 - 2545

จริยา จันตระ

2546 - 2547

สร้อยสุดา อิ่มอรุณรักษ์

2548 - 2549

ปราณี ชาญณรงค์

2550 - 2551

ปราณี ชาญณรงค์

2552 - 2553

จริยา จันตระ

2554 - 2555

วิลาสินี ชัยสิทธิ์  

2556 - 2557

แสงเดือน ยอดอัญมณีวงค์

2558 - 2559

แสงเดือน ยอดอัญมณีวงค์ และส่องโสม พึ่งพงศ์

2560 - 2561

ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ

2562 - 2563