กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2554) Vol.42 No.1 (2011)

ข้อมูลวารสารฯ

 

บทความพิเศษ: ประวัติจิตวิทยาคลินิกในประเทศไทย

Special article: History of clinical psychology in Thailand.

Page 1-6
กนกรัตน์ สุขะตุงคะ

Sukhatunga, Kanokrat


Abstract : Full Text Article PDF

การศึกษาแบบทดสอบวิสคอนซินการ์ดซอร์ทติ้ง เวอร์ชั่น 64 การ์ด (WCST-64) ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

The study of the Wisconsin Card Sorting Test - 64 card version (WCST-64) in stroke patients.

Page 7-20
สุภัทรา วงศ์ชัยศรี, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, ยงชัย นิละนนท์

Wongchaisri, Supattra; Phattharayuttawat, Sucheera; Nilanont, Yongchai


Abstract : Full Text Article PDF

ผลของภาษาและวัฒนธรรมต่อการทำแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาของเด็กนักเรียนชาวไทยภูเขา

The effect of language and cultural environment on intelligence test performance of hill tribe students.

Page 21-33
รัษฎาภรณ์ อินิจา, สุดสบาย จุลกทัพพะ, เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์, กนกรัตน์ สุขะตุงคะ 

Enija, Rudhaporn; Chulakadabba, Sudsabuy; Kowasint, Chirdsak; Sukhatunga, Kanokrat

 

Abstract : Full Text Article PDF

การทำหน้าที่ครอบครัว ความฉลาดทางจริยธรรมกับความเป็นพลเมืองดีของนิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Family function, moral quotient, and good citizenship of senior students at Kasetsart University, Bangkhen campus.

Page 34-51
กัลย์ธีรา สุขก่ำ, ทิพย์วัลย์ สุรินยา

Sookkum, Kaltera; Surinya, Tippavan

 

 Abstract : Full Text Article PDF

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพของนิสิตปริญญาตรีกับรูปแบบการจัดการความขัดแย้ง

The relationship between Thai undergraduate students and conflict management style.

Page 52-62
ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ 

Songsomboon, Thanarat; Phattharayuttawat, Sucheera

 

Abstract : Full Text Article PDF