กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

กล่องข้อความ: เนื่องจากบางบทความวิจัยมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยและสมาชิกวารสารฯ 
      จึงสามารถเผยแผ่ในระบบออนไลน์เฉพาะบทคัดย่อ (abstract)เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ ต้องการบทความฉบับเต็ม (full article)โปรด คลิ๊กที่นี่ เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
Because of professional reasons, full access to some articles is limited for members only.
For members, please click here  to request a full text article with no cost. 
Please be noted that most articles in the Thai Journal of Clinical Psychology are in Thai language.

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2554) Vol.42 No.1 (2011)

ข้อมูลวารสารฯ

 

บทความพิเศษ: ประวัติจิตวิทยาคลินิกในประเทศไทย

Special article: History of clinical psychology in Thailand.

Page 1-6
กนกรัตน์ สุขะตุงคะ

Sukhatunga, Kanokrat


Abstract : Full Article PDF

การศึกษาแบบทดสอบวิสคอนซินการ์ดซอร์ทติ้ง เวอร์ชั่น 64 การ์ด (WCST-64) ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

The study of the Wisconsin Card Sorting Test - 64 card version (WCST-64) in stroke patients.

Page 7-20
สุภัทรา วงศ์ชัยศรี, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, ยงชัย นิละนนท์

Wongchaisri, Supattra; Phattharayuttawat, Sucheera; Nilanont, Yongchai


Abstract : Full Article PDF

ผลของภาษาและวัฒนธรรมต่อการทำแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาของเด็กนักเรียนชาวไทยภูเขา

The effect of language and cultural environment on intelligence test performance of hill tribe students.

Page 21-33
รัษฎาภรณ์ อินิจา, สุดสบาย จุลกทัพพะ, เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์, กนกรัตน์ สุขะตุงคะ 

Enija, Rudhaporn; Chulakadabba, Sudsabuy; Kowasint, Chirdsak; Sukhatunga, Kanokrat

 

Abstract : Full Article PDF

การทำหน้าที่ครอบครัว ความฉลาดทางจริยธรรมกับความเป็นพลเมืองดีของนิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Family function, moral quotient, and good citizenship of senior students at Kasetsart University, Bangkhen campus.

Page 34-51
กัลย์ธีรา สุขก่ำ, ทิพย์วัลย์ สุรินยา

Sookkum, Kaltera; Surinya, Tippavan

 

 Abstract : Full Article PDF

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพของนิสิตปริญญาตรีกับรูปแบบการจัดการความขัดแย้ง

The relationship between Thai undergraduate students and conflict management style.

Page 52-62
ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ 

Songsomboon, Thanarat; Phattharayuttawat, Sucheera

 

Abstract : Full Article PDF