กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2549) Vol.37 No.2 (2006)

 

ข้อมูลวารสารฯ

(เครดิตเอกสารสแกน: อาจารย์สุณิสา คินทรักษ์)

การพัฒนาเกณฑ์ปกติคะแนนมาตรฐานเชาวน์ปัญญาในเด็กไทยจากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาของ Raven (The Advanced Progressive matrices-APM)

Norms of the Advanced Progressive Matrices (APM) in Thai students age 12-18 years old.

Page 1-10
กนกรัตน์ สุขะตุงคะ, เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, จริยา จันตระ, วิลาสินี ชัยสิทธิ์, กีรติ บรรณกุลโรจน์, สร้อยสุดา อิ่มอรุณรักษ์ 

Sukhatunga, Kanokrat; Kowasint, Chirdsak; Phattharayuttawat, Sucheera; Chantra, Jariya; Chaiyasit, Wilasinee; Bunnagulrote, Keerati; Imaronrak, Soisuda


Abstract : Full Text Article PDF

กรณีศึกษาผลของโปรแกรมการบำบัดทางกระบวนการคิดและพฤติกรรมที่มีต่อการรับรู้ถึงอาการทางจิตของผู้ป่วยจิตเภท

Case study of effect of cognitive behavior therapy program on insight of schizophrenic patients.

Page 11-21
อัจฉรา มุ่งพานิช

Mungpanich, Artchara

 

Abstract : Full Text Article PDF

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพและปัจจัยส่วนบุคคล กับคุณภาพการนอนหลับของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศรีธัญญา

The relationship between personality, personal factors, and sleep quality of the nursing staff in Srithanya hospital.

Page 22-31
เอกลักษณ์ วงศ์อภัย

Wong-apai, Akaluck

 

Abstract : Full Text Article PDF

ความรุนแรงในครอบครัว: ศึกษาเฉพาะกรณีภรรยาที่ถูกกระทำรุนแรงโดยสามีซึ่งมีการแจ้งความที่สถานีตำรวจในเขตกรุงเทพมหานคร

Domestic violence: A case study of abused wives reported at the police stations in Bangkok metropolis, Thailand.

Page 32-42
กนกพร บุญญาพิพรรธน์

Bunyapipat, Kanokporn

 

Abstract : Full Text Article PDF

ผลการตรวจสอบและประเมินตนเองต่อความภูมิใจในตนเองของวัยรุ่น

The effects of self-monitoring on adolescent self-esteem.

Page 43-56

สุพัตรา ทาวงศ์

Thawong, Suphattra

 

Abstract : Full Text Article PDF

การเสพติดอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์

Addiction in internet and computer usage.

Page 57-69

วิชัย มนัสศิริวิทยา

Manussririwittaya, Wichai

 

Abstract : Full Text Article PDF (Abstract in English is not available)