กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

กล่องข้อความ: เนื่องจากบางบทความวิจัยมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยและสมาชิกวารสารฯ 
      จึงสามารถเผยแผ่ในระบบออนไลน์เฉพาะบทคัดย่อ (abstract)เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ ต้องการบทความฉบับเต็ม (full article)โปรด คลิ๊กที่นี่ เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
Because of professional reasons, full access to some articles is limited for members only.
For members, please click here  to request a full text article with no cost. 
Please be noted that most articles in the Thai Journal of Clinical Psychology are in Thai language.

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2549) Vol.37 No.2 (2006)

 

ข้อมูลวารสารฯ

(เครดิตเอกสารสแกน: อาจารย์สุณิสา คินทรักษ์)

การพัฒนาเกณฑ์ปกติคะแนนมาตรฐานเชาวน์ปัญญาในเด็กไทยจากแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาของ Raven (The Advanced Progressive matrices-APM)

Norms of the Advanced Progressive Matrices (APM) in Thai students age 12-18 years old.

Page 1-10
กนกรัตน์ สุขะตุงคะ, เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, จริยา จันตระ, วิลาสินี ชัยสิทธิ์, กีรติ บรรณกุลโรจน์, สร้อยสุดา อิ่มอรุณรักษ์ 

Sukhatunga, Kanokrat; Kowasint, Chirdsak; Phattharayuttawat, Sucheera; Chantra, Jariya; Chaiyasit, Wilasinee; Bunnagulrote, Keerati; Imaronrak, Soisuda


Abstract : Full Article PDF

กรณีศึกษาผลของโปรแกรมการบำบัดทางกระบวนการคิดและพฤติกรรมที่มีต่อการรับรู้ถึงอาการทางจิตของผู้ป่วยจิตเภท

Case study of effect of cognitive behavior therapy program on insight of schizophrenic patients.

Page 11-21
อัจฉรา มุ่งพานิช

Mungpanich, Artchara

 

Abstract : Full Article PDF

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพและปัจจัยส่วนบุคคล กับคุณภาพการนอนหลับของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศรีธัญญา

The relationship between personality, personal factors, and sleep quality of the nursing staff in Srithanya hospital.

Page 22-31
เอกลักษณ์ วงศ์อภัย

Wong-apai, Akaluck

 

Abstract : Full Article PDF

ความรุนแรงในครอบครัว: ศึกษาเฉพาะกรณีภรรยาที่ถูกกระทำรุนแรงโดยสามีซึ่งมีการแจ้งความที่สถานีตำรวจในเขตกรุงเทพมหานคร

Domestic violence: A case study of abused wives reported at the police stations in Bangkok metropolis, Thailand.

Page 32-42
กนกพร บุญญาพิพรรธน์

Bunyapipat, Kanokporn

 

Abstract : Full Article PDF

ผลการตรวจสอบและประเมินตนเองต่อความภูมิใจในตนเองของวัยรุ่น

The effects of self-monitoring on adolescent self-esteem.

Page 43-56

สุพัตรา ทาวงศ์

Thawong, Suphattra

 

Abstract : Full Article PDF

การเสพติดอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์

Addiction in internet and computer usage.

Page 57-69

วิชัย มนัสศิริวิทยา

Manussririwittaya, Wichai

 

Abstract : Full Article PDF (Abstract in English is not available)