กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

เนื่องจากบางบทความวิจัยมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพ จึงทำให้จัดแสดงในระบบออนไลน์ได้เฉพาะบทคัดย่อ (abstract)เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม  หากท่านพบว่าเนื้อหาในบทคัดย่อมีความน่าสนใจ และต้องการอ่านเนื้อหาจากบทความฉบับเต็ม (full article)

โปรดติดต่อกองบรรณาธิการ journal2.thaiclinicpsy@gmail.com หรือคลิ๊กที่นี่ เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Because of professional reasons, full access to some articles is limited.

For health professionals and students, you may email us and ask for the full text with no cost.

Please be noted that most articles in the Thai Journal of Clinical Psychology are in Thai language.

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2554) Vol.42 No.2 (2011)

 

ข้อมูลวารสารฯ

 

บทความพิเศษ - น้ำท่วม...และอีกหนึ่งมุมมองในภาวะวิกฤติ

Special article: Flooding...another view of crisis.

Page 1-6
พณิดา โยมะบุตร

Yomaboot, Panida


Abstract : Full Article PDF

ความสุขและทักษะทางสังคมของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ที่มีระดับจิตอาสาแตกต่างกัน

Happiness and social skills of the youths in Chiang Mai with different level of volunteer spirit.

Page 7-18
ปิยาภรณ์ กันเกตุ, ธีรวรรณ ธีรพงษ์, ชโลทร ศรีมณี

Kunkete, Piyaporn; Teerapong, Teerawan; Srimanee, Chalotorn

 

Abstract : Full Article PDF

ปัจจัยพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการทำงานของผู้ให้การปรึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน

Factors predicting counselors’ burnout in the upper northern region of Thailand.

Page 19-31
กานต์ชนก แซ่อุ่ย, ธีรวรรณ ธีระพงษ์

Sea-oui, Karnchanok; Teerapong, Teerawan

 

 Abstract : Full Article PDF

ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในครอบครัว โรงเรียน กับความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

The relationship between family environment, school environment, and Adversity Quotient of hearing impaired students.

Page 32-40
จารุณี วิทยาจักษุ์, สุดสบาย จุลกทัพพะ, เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์

Vidhyachak, Charunee; Chulakadabba, Sudsabuy; Kowasint, Chirdsak; Phattharayuttawat, Sucheera

 

Abstract : Full Article PDF

การพัฒนาแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองแบบรูปภาพฉบับภาษาไทย

The development of the Pictorial Thai Self-Esteem Scale (PTSS).

Page 41-53

สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา, บัญชา พิทยวรานันท์

Phattharayuttawat, Sucheera; Ngamthipwatthana, Thienchai; Pitiyawaranun, Buncha

 

Abstract : Full Article PDF