กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2554) Vol.42 No.2 (2011)

 

ข้อมูลวารสารฯ

 

บทความพิเศษ - น้ำท่วม...และอีกหนึ่งมุมมองในภาวะวิกฤติ

Special article: Flooding...another view of crisis.

Page 1-6
พณิดา โยมะบุตร

Yomaboot, Panida


Abstract : Full Text Article PDF

ความสุขและทักษะทางสังคมของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ที่มีระดับจิตอาสาแตกต่างกัน

Happiness and social skills of the youths in Chiang Mai with different level of volunteer spirit.

Page 7-18
ปิยาภรณ์ กันเกตุ, ธีรวรรณ ธีรพงษ์, ชโลทร ศรีมณี

Kunkete, Piyaporn; Teerapong, Teerawan; Srimanee, Chalotorn

 

Abstract : Full Text Article PDF

ปัจจัยพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการทำงานของผู้ให้การปรึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน

Factors predicting counselors’ burnout in the upper northern region of Thailand.

Page 19-31
กานต์ชนก แซ่อุ่ย, ธีรวรรณ ธีระพงษ์

Sea-oui, Karnchanok; Teerapong, Teerawan

 

 Abstract : Full Text Article PDF

ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในครอบครัว โรงเรียน กับความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

The relationship between family environment, school environment, and Adversity Quotient of hearing impaired students.

Page 32-40
จารุณี วิทยาจักษุ์, สุดสบาย จุลกทัพพะ, เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์

Vidhyachak, Charunee; Chulakadabba, Sudsabuy; Kowasint, Chirdsak; Phattharayuttawat, Sucheera

 

Abstract : Full Text Article PDF

การพัฒนาแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองแบบรูปภาพฉบับภาษาไทย

The development of the Pictorial Thai Self-Esteem Scale (PTSS).

Page 41-53

สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา, บัญชา พิทยวรานันท์

Phattharayuttawat, Sucheera; Ngamthipwatthana, Thienchai; Pitiyawaranun, Buncha

 

Abstract : Full Text Article PDF