Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

         สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารจิตวิทยาคลินิก

             ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

             239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

             โทร 053 943 232 ต่อ 100, 125 โทรสาร 053 943 232 ต่อ 102

          อีเมล์ : journal.thaiclinicpsy@gmail.com

วารสารจิตวิทยาคลินิก เป็นวารสารวิชาการของสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางจิตวิทยาคลินิก จิตเวชศาสตร์ สุขภาพจิต ประสาทจิตวิทยา นิติจิตวิทยา และศาสตร์อื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ตลอดจนรายงานการเคลื่อนไหวในวงการจิตวิทยาคลินิก

วารสารจิตวิทยาคลินิก เป็นวารสารรายหกเดือน แต่ละฉบับอาจประกอบด้วยบทความวิจัย บทความฟื้นฟูวิชาการ บทบรรณาธิการ รายงานผู้ป่วย หรือผลงานวิชาการรูปแบบอื่นอันมีเนื้อหาสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของวารสารฯ

วารสารจิตวิทยาคลินิก มุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ทั้งข้อมูลเชิงวิชาการประสบการณ์   เชิงวิชาชีพ การค้นคว้ารวบรวมข้อมูล หรือการคิดค้นใหม่ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องข้างต้น ไม่เพียงแต่ผลงานวิชาการของนักจิตวิทยาคลินิกเท่านั้น ผลงานของวิชาชีพอื่นก็มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพงานสุขภาพจิตและจิตเวชไทยทั้งสิ้น

             ข่าวสาร / ประกาศ จากกองบรรณาธิการ

 

 

 

 

เปิดรับพิจารณาบทความวิจัย บทความฟื้นฟูวิชาการ รายงานผู้ป่วย การศึกษารายกรณี ฯลฯ

เพื่อลงเผยแพร่ในวารสารจิตวิทยาคลินิก ฉบับที่ 50(1) ประจำปีพ.ศ.2562

 

—————————————————————————————————

กองบรรณาธิการของดการให้บริการ ขอไฟล์เอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ชั่วคราว

สำหรับท่านสมาชิกสมาคมฯ และสมาชิกวารสารฯ ที่ได้ชำระค่าบำรุงสมาคมรายปีแล้ว

จะได้รับเล่มวารสารทางไปรษณีย์ตามสิทธิสมาชิกฯ

 

ขอความร่วมมือสมาชิกแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่แก่สมาคมฯ เพื่อรักษาสิทธิสมาชิกของท่าน

(updated March 12, 2019)

ขอความร่วมมือท่านสมาชิกฯ

เนื่องจากข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์วารสารจิตวิทยาคลินิกปีที่   46 ฉบับที่   2 ประจำปีพ.ศ. 2558 
ขอความร่วมมืองดการนำข้อมูลจากวารสารเล่มดังกล่าวไปอ้างอิง

สมาชิกฯ ท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งเล่มวารสารที่ผิดพลาดดังกล่าวกลับคืนแก่กองบรรณาธิการ

( คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูภาพเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเล่มที่ผิดและเล่มที่แก้ไขแล้ว )
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กองบรรณาธิการฯ อีเมล์: journal2.thaiclinicpsy@gmail.com

 กองบรรณาธิการและกรรมการบริหารสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยต้องขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

เรียนท่านสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
สืบเนื่องจากที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ เมื่อวันที่
18 พฤษภาคม 2561

มีมติให้มีการจัดส่งเล่มวารสารจิตวิทยาคลินิกให้แก่สมาชิกสมาคมฯ

ที่ได้ชำระค่าบำรุงรายปีสำหรับปีของวารสารเล่มนั้นๆ เท่านั้น

(กรณีที่ท่านชำระค่าบำรุงปีปัจจุบันโดยเว้นบางปีในอดีต ท่านจะได้รับวารสารเฉพาะปีที่ชำระค่าบำรุง)

หากท่านสมาชิกต้องการรับวารสารแบบเล่มในอนาคต โปรดชำระค่าบำรุงสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง

ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกฯ ที่สนับสนุนกิจการของสมาคมฯ มาโดยตลอด

ไฟล์วารสารย้อนหลัง พร้อมให้สมาชิกดาวน์โหลดแล้ว (ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด 10 มค. 2562)

สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยจะเผยแพร่ผลงานวิชาการทางเวปไซด์แบบ pdf file

เฉพาะผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบันเท่านั้น 
กรณีที่ท่านสนใจผลงานในวารสารที่มีตีพิมพ์ก่อนหน้าปี พ.ศ.
2548 ท่านอาจค้นคว้าได้จากห้องสมุดของสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนสาขาจิตวิทยาคลินิก หรือห้องสมุดขอโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต
(ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้)

วารสารจิตวิทยาคลินิกปีที่   45   ฉบับที่   1   ประจำปีพ.ศ.  2557

มีข้อผิดพลาดในตัวเล่มที่ตีพิมพ์    โดยระบุเป็นปีที่   47 ซึ่งที่ถูกต้องควรเป็น  ปีที่  45

ในการนำบทความวิจัยจากวารสารฯ   ฉบับนี้ไปอ้างอิง   โปรดระบุปีที่ถูกต้อง   ซึ่งคือ   ปีที่   45

(ไฟล์เอกสารจากเวบไซด์ได้รับการแก้ไขเบื้องต้นแล้ว)